Omvärldsanalys handlar om att förstå de faktorer vår egen organisation inte förmår att påverka men som har stor betydelse för om vi ska nå vårt utsatta mål.
Se mer
Statistik upplevs ofta som svårt. Men rätt använd kan den ge ovärderlig kunskap om den situation en organisation befinner sig inom. Den ger också möjlighet att prognostisera framtida utveckling, oavsett om det gäller pensionsavgångar, medlemsutveckling, gudstjänstsed eller folkomflyttningar. Det finns statistik om det mesta, ofta är det en helt outnyttjad källa till kunskap som bara väntar på analys. Jag hjälper dej gärna med det.
Se mer
Att genomföra en egen undersökning syftar ofta till att besvara specifika frågor som ett arbetslag eller en styrelse ställer sig. Tidigt i en undersökningsprocess hopar sig frågor om representativitet, hur man ställer frågor och inte minst hur man ska analysera sitt resultat. Jag hjälper dej gärna med det, antingen genom att genomföra studien eller genom att fungera som bollplank och referensperson.
Se mer
Kyrkomötet har beslutat att varje pastorat eller församling som inte ingår i pastorat ska ha en lokalförsörjningsplan. I beslutet framgår att dessa bör vara genomförda den 1 januari 2022. Jag hjälper er gärna att ta fram en lokalförsörjningsplan.
Se mer
Genom min utbildning och erfarenhet av att studera just Svenska kyrkan har jag fått en unik kunskap om organisationen. Därför anlitas jag ofta som föreläsare på personaldagar, stiftsmöten och i olika konferenssammanhang.
Se mer
Oavsett om ni ska ta fram en församlingsinstruktion, planera höstens verksamhet, genomföra en församlingssammanläggning eller färdigställa en lokalförsörjningsplan handlar det om att ta sig från en punkt till en annan. Ofta är många viljor inblandade i en sådan process. Därför är det till stor hjälp att ha en extern person som leder arbete. Jag hjälper er gärna med det.
Se mer

Från fakta till beslut